Mantolen ar y 31 Mawrth 2015

20152014
Cyllid DigyfyngiadCyllid CyfyngedigCyfanswm CyllidCyfanswm Cyllid
££££
ASEDION SEFYDLOG
Asedion diriaethol203,1791,370204,549212,476
ASEDION CYFREDOL
Stociau1,200-1,2001,200
Dyledwyr32,497-32,49711,250
Arian parod yn y banc ac mewn llaw261,5717,279268,850224,581
295,2687,279302,547237,031
CREDYDWYR:
Symiau’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn(5,457)(3,684)(9,141)(10,900)
ASEDION CYFREDOL NET289,8113,595293,406226,131
CYFANSWM ASEDION LLAI RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL492,9904,965497,955438,607
CREDYDWYR:
Symiau’n dod yn ddyledus wedi mwy na blwyddyn--4,965(4,965)(5,000)
ASEDION NET492,990-492,990433,607
CYLLID
Cyllid digyfyngiad492,990433,607
Cyllid cyfyngedig--
CYFANSWM CYLLID492,990433,607

Mae gan y cwmni elusennol hawl i’w eithrio rhag archwiliad o dan Adran 477 o Ddeddf Cwmnïau 2006 am y flwyddyn yn diweddu ar y 31 Mawrth 2015.

Nid yw’r aelodau wedi gofyn i’r cwmni elusennol i sicrhau archwiliad o’i ddatganiadau ariannol am y flwyddyn yn diweddu ar y 31 Mawrth 2015 yn unol ag Adran 476 o Ddeddf Cwmnïau 2006.

Mae’r ymddiriedolwyr yn cydnabod eu cyfrifoldebau am:

(a) sicrhau fod y cwmni elusennol yn cadw cofnodion cyfrifio sydd yn cydymffurio ag Adrannau 386 a 387 o Ddeddf Cwmnïau 2006, ac am

(b) baratoi datganiadau ariannol sy’n rhoi darlun gwir a theg o gyflwr materion y cwmni elusennol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, ac o’i warged neu ddiffyg ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn unol â gofynion Adrannau 394 a 395, ac sydd fel arall yn ufuddhau i ofynion Ddeddf Cwmnïau 2006 parthed darganiadau ariannol, cyn belled ag y bo’n berthnasol i’r cwmni elusennol.

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â darpariaethau arbennig Rhan 15 o Ddeddf Cwmnïau 2006 sy’n ymwneud â chwmnïau elusennol bach ac â’r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer Endidau Llai (mewn grym Ebrill 2008).

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: