Pwy ydyn ni a Beth rydym yn ei wneud

EIN CENHADAETH:

EIN CEFNDIR:

Daeth Cwm a Bro i fodolaeth yn ystod streic y glowyr yn y 1980au cynnar. Ar y pryd, roedd cartref ein sefydliad ym Mro Morgannwg, ac fe symudon ni i Gwm Garw i gynnig Celfyddydau Cymuned fel ffordd o helpu pobl yn y cwm i ddogfennu eu bywydau mewn cyfnod o galedi a newid mawr.

Yn y blynyddoedd ers hynny, profodd ein sefydliad newid mawr hefyd, ond rydym wedi elwa’n aruthrol ar y daith. Rydym bellach yn fwy profiadol ac yn fwy medrus wrth ein gwaith, ac rydym yn Elusen Celfyddydau Cymuned ar gyfer Datblygu lewyrchus.

EIN SEFYDLIAD:

Mae Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro yn Elusen gofrestredig ac yn Gwmni wedi ei Gyfyngu trwy Warant. Rydym yn sefydliad Celfyddydau Cymuned ar gyfer Datblygu. Ceisiwn ddod â phobl ynghyd mewn grwpiau ac o fewn cymunedau i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, gan ryddhau eu potensial a’u helpu i newid eu bywydau mewn modd positif.

Mae’n help i ddeall ein bod, oherwydd hynny, yn wahanol i sefydliadau celfyddydau eraill.

Yn Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro, rydym mor angerddol ynglŷn â chael pobl i fod yn greadigol ag yr ydym ynglŷn ag ansawdd y ffurfiau celf y byddwn yn eu helpu i’w cynhyrchu. Mewn gair, rydym yn gweld gwerth yn y broses greadigol yn ogystal â’r cynnyrch terfynol.

EIN ETHOS:

Er bod ein projectau’n amrywio’n helaeth, mae yna rai nodweddion sylfaenol sy’n elfen gyson yn ein holl waith:

Byddwn yn hwyluso’r broses yn hytrach na’i rheoli.

Y person sy’n ganolog yn ein ffordd o fynd ati.

Byddwn yn ymgysylltu â phobl ac yn sicrhau fod pob cyfranogydd yn rhan o’r broses benderfynu.

Ceisiwn drosglwyddo ein sgiliau a’n gwybodaeth arbenigol i’r bobl y gweithiwn gyda nhw.

Ein nod yw rhagoriaeth ym mhob peth a wnawn.

Ceisiwn sicrhau mai’r bobl a greodd y cynnyrch terfynol sy’n berchen arno.

Byddwn yn myfyrio ar yr hyn rydym wedi ei wneud er mwyn coethi’n ffordd o fynd ati a gwella’r gwasanaeth y gallwn ei gynnig.

EIN GWERTHOEDD:

Yn Cwm a Bro, credwn bod creadigrwydd yn hawl ddynol hanfodol, a’i fod yn sylfaenol i’n lles corfforol, ysbrydol ac emosiynol.

Credwn y dylai pawb gael cyfle i’w mynegi eu hunain yn greadigol.

Credwn y gallwn, trwy greadigrwydd, greu cyfleoedd i unigolion a chymunedau ddatblygu, ac y gallwn ysgogi newid cymdeithasol.

Byddwn yn bwrw ati â’n gwaith Celfyddydau Cymuned gyda pharch at eraill, ymrwymiad i bobl, empathi, gonestrwydd a’r gallu i gynnig lle diogel i gyfranogwyr lle gallant rannu creadigrwydd.

Dyma’r gwerthoedd craidd sydd yn sail i’n gwaith.

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: