Cyllidwyr a Phartneriaid

Rydym yn ffodus i fod yn rhannu ein gwaith gyda’r fath amrywiaeth eang o bartneriaid, projectau a phobl. Mae’n partneriaid a’n cyllidwyr cefnogol yn ein galluogi i wneud cefnogi yn ystod y flwyddyn.

Cyllidwyr

Yn ychwanegol at y cyllid craidd sylfaenol a dderbyniwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont bob blwyddyn, carem ddiolch i’n holl gyllidwyr am eu cefnogaeth i’n holl brojectau creadigol.

Diolch eleni i:

Bwrdd Iechyd ABMU; Celf a Busnes Cymru; Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont (BAVO); Gwasanaethau Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont; Cyfarwyddfa Les Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont; Tîm Iechyd Cyhoeddus Pen-y-bont; Cyngor Sir Caerdydd; Plant mewn Angen; Sefydliad Esmée Fairbairn; Teuluoedd yn Gyntaf; Film Nation UK; Ysgolion Iach Pen-y-bont; Interlink – Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf; Cronfa Leonardo da Vinci; Banc Lloyds TSB; Materion Iechyd Meddwl; Cyngor Sir Fynwy; REACH; Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf; Achub y Plant; Cyngor Celfyddydau Cymru; Cyngor Bro Morgannwg; Celfyddydau Cymru Rhyngwladol; WCVA; Cysylltiadau Cymuned Cymru Affrica; Llywodraeth Cymru.

Partneriaid

Byddwn yn gweithio ar y cyd ar draws llawer sector a gydag amrywiaeth eang o bartneriaid er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn fwy cynaliadwy; yn creu mwy o argraff ar ein cyfranogwyr; yn rhannu gwerthoedd, yn cynnwys cydlyniad cymunedol; yn cynyddu cysylltiadau diwylliannol, ac yn helpu i gynyddu lles a newid cymdeithasol. Diolch i bawb y buom yn gweithio gyda nhw eleni, i’n holl gyfranogwyr, ac i:

Bwrdd Iechyd ABMU; Uned Fynediad a Chynhwysiant (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont); Cwmni Dawns Adugna, Ethiopia; Age Concern Cymru; Agored Cymru; ATRiuM Prifysgol De Cymru; Celf a Busnes Cymru; Arts Connect; Barnardo’s Cymru; Gwasanaeth Seraf Barnardo’s Cymru; BAWSO; Ysgol Gynradd y Betws; Black Cat Design; Rhwydwaith Sector Gwirfoddol Du Cymru; Neuadd y Gweithwyr, Blaengarw; Coleg Pen-y-bont; Partneriaeth Diogelwch Cymuned Pen-y-bont; Cyfarwyddfa Les Cyngor Pen-y-bont; Cynllun Mentora’r Bont; Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont; Tîm Iechyd Cyhoeddus Pen-y-bont; Uned Atgyfeirio Disgyblion Pen-y-bont; Cangen Pen-y-bont o’r Gymdeithas Awtistiaeth; Project Gofalwyr Ifanc Pen-y-bont; Gwasanaeth Ieuenctid Pen-y-bont; Cymorth i Fenywod Pen-y-bont; Parc Gwledig Bryngarw; Building Bridges; Building to Progress; Cantorion Treganna; Project Gwrthfwlio Caerdydd; Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd; Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Grŵp Datblygu Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro; Clinig Caswell; ChainFam Dance Co; Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd; Gwasanaethau Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont; City & Guilds; Coleg Cymunedol y Dderwen; Cymunedau yn Gyntaf; Ysgolion Cyfun, Iau a Chynradd ym Mhen-y-bont a Chaerdydd; Tai Gwarchod Dan y Mynydd; Celfyddydau Anabledd Cymru; Canolfan Addysg Cymuned East Moors, Caerdydd; Ysgol Enkiteng Lepa, Kenya; Ymddiriedolaeth Gemini Ethiopia; Tîm FAZ Pen-y-bont; Film Nation UK; Cymdeithas Gymuned Fir Tree; Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd; Cyfeillion Ysgol Gynradd y Betws; Gem Art, Ethiopia; Gem TV, Ethiopia; Genesis; GKA Associates; Llety Ymddeol Tŷ Glanogwr; Gwasanaethau Clinigol Glanrhyd; Pafiliwn y Grand Porthcawl; CEM Parc; Hafan Cymru; Hi-Tide, Porthcawl; Interlink; Canolfan Les Mynydd Cynffig; Canolfan Ieuenctid KPC; Labata Fantalle, Ethiop/Cymru; Trem y Llyn; Llys Cynffig, Y Pîl; Llys Ton, Cynffig; Maji Moto, Kenya; Tŷ Merfield; Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful; MIND Cymru; Gwasanaethaethau Amgueddfeydd Sir Fynwy; Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru (RhCT); Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau (NCA); NIACE; Oasis, Caerdydd; Canolfan Fywyd Ogwr; Iechyd Cyhoeddus Cymru; Dawns Rubicon; Byddin yr Iechydwriaeth; Achub y Plant; Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Stroud a De Caerloyw; Eglwys Dewi Sant, y Betws; SUSSED Porthcawl; Cwmni Theatr Taking Flight; Hyfforddi Taliesin; Dawns TAN; The Big Sing, Abertawe; Project Cwricwlwm Amgen y Bont; Ysgol y Llys, Caerdydd; Adeilad Pen Pier, Bae Caerdydd; Cwmni Theatr y Silly Boys; Y Deml Heddwch, Caerdydd; Tŷ Dysgu; Prifysgol De Cymru; Tai Cymoedd i’r Arfordir; Vintage Vision; Cysylltiadau Cymuned Cymru Affrica; Celfyddydau Cymru Rhyngwladol; Cyngor Cymru dros Weithredu Gwirfoddol; Canolfan y Mileniwm; Gŵyl Ffilmiau Un Byd Cymru (WOW); Cyngor Ffoaduriaid Cymru; Consortiwm Dewisiadau Ieuenctid, Pen-y-bont.

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: