Cysylltiadau Diwylliannol

“Er gwaethaf globaleiddio – o’i herwydd, o bosib – cawn ein bod yn byw mewn cymdeithas fwyfwy drylliedig; byd cul ei feddwl, crintachlyd ei ysbryd sy’n aml yn ymddangos yn anesmwyth â’i hun. Gan amlaf, wyddom ni ddim rhyw lawer ynglŷn â pham rydym ni yma, pwy ydyn ni go iawn a sut y dylem fod yn ymwneud â’n gilydd… Gall creadigrwydd ein helpu i archwilio hyn a llawer o broblemau anodd eraill o achos mae bod yn greadigol yn golygu agor calonnau a meddyliau i lefelau dyfnach o ddirnadaeth a dealltwriaeth. Yn y byd cythryblus sydd ohoni, fu hynny erioed yn bwysicach. (Nick Capaldi, Cyngor Celfyddydau Cymru, 2015)

Rydym yn gweithio’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ein nod yw creu rhaglen artistig arloesol, agored, ymatebol, berthnasol a heriol sydd yn adlewyrchu cyfoeth ac amrywiaeth diwylliannau a phobl Cymru a’r byd.

Rhoddwn y flaenoriaeth i weithio gyda’r bobl sydd o dan fwyaf o anfantais neu mewn perygl, gan ychwanegu gwerth safbwynt rhyngwladol, ehangach at y problemau sy’n codi yn ein cymunedau lleol. Ein bwriad yw dod â phobl ynghyd yn ein rhaglen Cysylltiadau Diwylliannol, dileu rhwystrau yn greadigol, a chreu cysylltiadau i gynyddu dealltwriaeth, hyrwyddo ymwybyddiaeth, ac ysgogi dialog ar y cyd ynglŷn â chwestiynau byd-eang cyfredol o bwys.

Yn 2014-15, parhau i ffynnu a datblygu a wnaeth y rhaglen waith hon, dan arweiniad ein Gweithreg Datblygu Rhyngwladol, Tracy Pallant, gyda chefnogaeth Katja Stiller a’n tîm Creadigrwydd Person-Ganolog, ac amrywiaeth eang o bartneriaid rhyngwladol hirsefydlog a newydd.

UCHAFBWYNTIAU’R FLWYDDYN:

Sgwrs Genod

Sgwrs Genod, Kenya
Sgwrs Genod, Kenya

Datblygodd menter ‘Sgwrs Genod’ newydd, i adeiladu sgiliau, cysylltiadau diwylliannol a rôl-fodelau positif ar gyfer merched, gydag ymweliad cyfnewid cyntaf Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro a Gem TV â Maji Moto yn Kenya. Gyda’n gilydd, aethom ati i ymchwilio a dysgu am ein cymunedau ein gilydd, ac archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu projectau cyd-fuddiannol.

Cychwynnodd Artistiaid Cymuned o Gelfyddydau Cwm a Bro a Gem TV yn Ethiopa weithdai adrodd straeon digidol a chynhyrchu ffilmiau gyda merched a staff Ysgol Enkiteng Lepa, er mwyn galluogi’r merched a menywod Maasai i greu straeon i’w rhannu gyda chymuned y Betws yng Nghymru, a Chymorth i Fenywod ym Mhen-y-bont er mwyn datblygu eu dolen gyswllt newydd. Y nod yw i’r project newydd, cyffrous hwn gyfrannu at Nodau Datblygu Mileniwm y CU.

Menyw Ydw I

'I Am a Woman', Ethiopia

‘Menyw Ydw I’ – cefnogwyd y cywaith dawns integreiddiedig newydd hwn rhwng y Gweithwragedd Datblygu Dawns Jessie Brett (y DU) a Meseret Girga (Adugna, Ethiopia). Crewyd sioe ddawns gyfoes newydd a berfformir gan bump o ddawnswragedd anabl a heb anabledd o’r DU ac Ethiopia, a ddaeth ynghyd ar draws diwylliannau i greu’r darn dawns hwn ynglŷn â’u profiadau, yn y gobaith o ysbrydoli menywod i greu, a magu hyder o fewn eu cymdeithas.

Yn sgîl perfformiadau llwyddiannus yn Ethiopia, gobeithiai’r grŵp ddatblygu’r project ymhellach a gwneud cysylltiadau newydd ar gyfer perfformiadau pellach yn y dyfodol.

Intern o’r Almaen

Anke

Croesawyd Anke, a ddaeth atom ar ôl cwblhau ei chwrs astudiaeth Gwaith Cymdeithasol yn Darmstadt, Yr Almaen. Daeth at Celfyddydau Cwm a Bro ym mis Medi 2014 ar interniaeth i ddatblygu ei gwybodaeth a’i sgiliau mewn creadigrwydd ac arfer Celfyddydau Cymuned. Cawsai ysgoloriaeth o gronfa Leonardo da Vinci i ddod atom a, sypreis, sypreis, mae hi’n dal i weithio, dysgu a rhannu gyda ni!  Mae hyd yn oed wedi sgrifennu blog am ei phrofiadau.

Tsieciwch ni Mas

‘Czech Us Out’ – Ffilm ddogfen 5 munud o hyd a wnaed gan bobl ifanc 14-15 oed o’r gymuned Roma (Tsiec, yn bennaf) yng Nghaerdydd. Cynhaliwyd y project yng Nghanolfan Addysg Gymunedol East Moors lle bu’n grŵp yn gweithio gyda’n Gweithreg Datblygu Ffilm, Tracy Pallant. Cyllidwyd y cynllun gan Film Nation ac fe’i cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r ffilm yn adlewyrchu angerdd a diddordebau’r gwneuthurwyr ffilm ifanc ar adeg o newid tyngedfennol yn eu bywydau. Cawsom fwynhad wrth weithio gyda’r bobl ifanc yma. Roedd y grŵp wedi ei chael hi’n anodd ymuno ag addysg ffurfiol yn flaenorol, ond cawsant bod hwn yn weithgaredd hygyrch a gafaelgar a oedd yn rhoi cyfle iddynt i adrodd ei straeon unigryw a’u rhannu gyda chynulleidfa ehangach.

Cwmni Dawns DESTINO

Cwmni Dawns DESTINO – sefydlwyd y cwmni dawns newydd yma a gefnogir gennym gan Junaid Jemal Sendi ac Addisu Demissie ym mis Chwefror 2014. Pan oedd Junaid ac Addisu yn 11 oed, roedden nhw’n gweithio ar strydoedd Addis Ababa pan gawsant eu dethol i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi bum-mlynedd gynhawysfawr mewn dawns gan Dance United o Lundain ac Ymddiriedolaeth Gemini o Ethiopia. Cefnogodd Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro ymweliad Destino â Chymru, a dysgodd Addisu a Junaid nifer o weithdai yng Nghaerdydd a Phen-y-bont. Gweithiodd Cwm a Bro hefyd gyda Jessie Brett i drefnu digwyddiad codi-arian mewn Bwyty Ethiopaidd Dros-dro ym Mhantri Penylan, Caerdydd i ddathlu diwylliant a bwydydd Ethiopia.

Bu DESTINO hefyd yn perfformio ac yn annerch ‘People Dancing’, cynhadledd y Sefydliad Dawns Gymuned.

Gwneud iddo ddigwydd

Mae ‘Gwneud iddo Ddigwydd’ yn broject cyswllt Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro a Chymuned Affrica Cymru a gynhaliwyd yn y Deml Heddwch, Caerdydd ar y 4ydd o Fawrth 2015. Roedd y digwyddiad yn ysbrydoliaeth anhygoel, yn dwyn ynghyd bobl o Kenya, Ethiopia, Cymru a Bryste sy’n gweithio i wella hawliau menywod yn eu cymunedau.

Bu’r siaradwyr yn trafod amrywiaeth o bynciau sy’n effeithio ar fenywod yn y DU ac Affrica, yn cynnwys FGM (torri organau rhywiol menywod), priodi’n ifanc a chydsyniad rhywiol. Roedd ffocws neilltuol ar y dulliau a’r ffyrdd o fynd ati a ddefnyddiwyd i wneud gwahaniaeth, fel creu defodau dod i oed amgen, ymgyrchu, ffilmiau o blaid newid cymdeithasol a theatr mewn addysg.

Cafodd y cyfranogwyr gyfle i ymgysylltu, rhannu profiadau, myfyrio ar arfer, a chynllunio ar gyfer gweithredu. Cafwyd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn seremoni goffi Ethiopaidd bersawrus.Trwy ddod ag aelodau o gymunedau amrywiol i gysylltiad â’i gilydd, roedd Gwneud iddo Ddigwydd yn cefnogi lleisiau menywod, yn ysbrydoli newid ac yn annog cydgadernid.

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: