Ffilmiau

Rydym yn ffodus i rannu bywyd yn llawn lliw, creadigrwydd, ac adegau pwysig iawn o gysylltu gyda phobl, a bod yn rhan o bethau positif sy’n digwydd ledled y byd yn ein gwaith yn Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro.

UCHAFBWYNTIAU’R FLWYDDYN:

'Sgwrs Genod', Kenya

Datblygodd menter ‘Sgwrs Genod’ newydd, i adeiladu sgiliau, cysylltiadau diwylliannol a rôl-fodelau positif ar gyfer merched, gydag ymweliad cyfnewid cyntaf Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro a Gem TV â Maji Moto yn Kenya. Gyda’n gilydd, aethom ati i ymchwilio a dysgu am ein cymunedau ein gilydd, ac archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu projectau cyd-fuddiannol.

Cychwynnodd Artistiaid Cymuned o Gelfyddydau Cwm a Bro a Gem TV yn Ethiopa weithdai adrodd straeon digidol a chynhyrchu ffilmiau gyda merched a staff Ysgol Enkiteng Lepa, er mwyn galluogi’r merched a menywod Maasai i greu straeon i’w rhannu gyda chymuned y Betws yng Nghymru, a Chymorth i Fenywod ym Mhen-y-bont er mwyn datblygu eu dolen gyswllt newydd. Y nod yw i’r project newydd, cyffrous hwn gyfrannu at Nodau Datblygu Mileniwm y CU.

Tepesua Nursery

Enkiteng Lepa School

Lleisiau Ethiopia: Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica

Gwnaed y ffilm fer, Voices of Ethiopia , gan Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro a Gem TV, ein partneriaid yn Ethiopia, i ddogfennu tri phroject cyswllt Cymru/Ethiopia.

Ynghyd â Craig Owen, rheolydd rhaglenni ar gyfer Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica, ymwelsom â phroject Labata Fantalle. Menter yw hon a sefydlwyd gan fugeiliaid Karrayyu yn Nyffryn Hollt Ethiopia, lle buom yn gweld rhai o’r projectau mae Cymru/Ethiopia wedi eu cefnogi, gweler www.labatafantalle.org. Cefnogir Labata Fantalle gan Labata Fantalle Cymru, mudiad dim-am-elw wedi ei leoli yng nghymoedd de Cymru.

Yna, dyma ni’n teithio i lawr i dde Ethiopia, i ardal tyfu coffi Yirgacheffe, lle ceir project cysylltiedig â’r Fenni, gweler www.abergavenny-yirgacheffe-link.co.uk

Yn ôl yn Addis, dyma ni’n ffilmio rhai o’r projectau Celfyddydau Cymuned  Gem Art ac Adugna, rhan o Sefydliad Gemini, y mae Cwm a Bro yn gysylltiedig â nhw. Mae’r ffilm yn dathlu gwerth projectau cyswllt.

Lleisiau Ethiopia: Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica

'Ble mae’r Bechgyn?' Project ERP

Menter ar y cyd oedd project ‘Ble Mae’r Bechgyn’ rhwng Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro a Gwasanaeth Seraf Barnardo’s Cymru, project sy’n gweithio gyda phobl ifanc ddiymgeledd sydd mewn perygl neu sydd eisoes wedi cael eu tynnu i mewn i Ecsbloetiaeth Rywiol Plant (ERP). Gwnaeth ein project ‘Ble Mae’r Bechgyn’ ni’n ymwybodol o’r ffaith bod camdriniaeth rywiol yn dal yn bwnc tabŵ ymhlith bechgyn. Nod y project oedd darganfod a gweithio gyda bechgyn ifanc diymgeledd a oedd yn wynebu peryglon o’r fath mewn ffordd a fyddai’n eu galluogi i siarad am eu profiadau a rhybuddio am beryglon ecsbloetiaeth rywiol. Cyfunwyd hyn ag ethos a gwerthoedd Creadigrwydd Person-Ganolog, sy’n seiliedig ar gred mewn creadigrwydd fel arf pwerus o blaid newid unigol a chymdeithasol.

Roeddem yn ceisio darganfod ffyrdd o gyrraedd mwy o fechgyn, cynyddu ymwybyddiaeth a’u cael i gyfranogi mewn dialog creadigol a therwpiwtig. Trwy ddefnyddio celf, cerddi, cerddoriaeth, caneuon a ffilmiau, cafodd y bechgyn eu hysgogi i siarad am wahanol berthnasau, iach ac afiach, disgwyliadau ar fechgyn mewn perthynas, pwysau gan gyfoedion, a pheryglon ecsbloetiaeth rywiol plant. Cafodd peth o’u gwaith celf ei arddangos am fis yn Adeilad Pen Pier Bae Caerdydd, ym mis Chwefror 2015.

Ar y cyd â Gwasanaeth Seraf Barnardo’s, yn ystod camau cynnar y gwaith, defnyddiwyd creadigrwydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ecsbloetiaeth rywiol mewn cynhadledd Iechyd a Llesiant yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd, Gweithiwyd gyda mwy na chant o fechgyn yn ystod y dydd.

Mae ecsbloetiaeth rywiol yn bwnc anodd iawn i’w godi, yn enwedig gyda bechgyn yn eu harddegau; roeddem hefyd yn ymwybodol y gallai fod wedi effeithio ar rai o’r bobl ifanc yn y sesiynau ac felly gwnaethom yn siwr fod gennym ddigon o staff yn bresennol i siarad ag unigolion. Roedd y sesiynau hefyd yn cyfeirio’r ffordd at fudiadau a phobl a all helpu.

'Where Are The Boys?' CSE Project

Gweithdai Creadigrwydd Person-Ganolog

Parhaodd y rhaglen hon i fynd o nerth i nerth, gydag amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi wedi eu darparu ar hyd y flwyddyn dan adain Rhaglen Ddatblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol, a chan weithio gyda rheolwyr a staff gofal gwasanaethau dydd, preswyl a chartref. Buom yn gweithio hefyd gydag oedolion â phroblemau iechyd meddwl ac amrywiaeth eang o grwpiau. Roedd sylwadau yn adborth gwerthuso’r cwrs yn cynnwys:

‘Cwrs cwbl eithriadol, dysgais lawer amdana’i fy hun a sut i symud ymlaen â hyder.’

‘Mwynheais y cwrs, chwa o awyr iawch, ac yn edrych ymlaen at ei addasu i’w gynnwys yn fy arfer gwaith.’

‘Y cwrs hyfforddi gorau i mi ei fynychu ers amser maith – ysbrydoliaeth wirioneddol.’

‘Gwych, ystyrlon, heb ei strwythuro, hwyl, hwyl, hwyl.’

‘Mwynheais y tridiau, fe wnes i bethau na faswn erioed wedi dychmygu eu gwneud.’

‘Y cwrs hyfforddi gorau i mi fod arno erioed.’

‘Rwy’n frwdfrydig iawn ynglyn â mynd â llawer o hyn i’w ddefnyddio yn y man gwaith.’

‘Da iawn ar gyfer adeiladu tîm.’

Gallwn addasu ein cyrsiau hyfforddi Creadigrwydd Person-Ganolog i ateb gofynion amrywiaeth eang o ddefnyddwyr, o dimau staff gofal cymdeithasol, artistiaid cymunedol, gweithwyr iechyd (yn cynnwys iechyd meddwl), gweithwyr gwirfoddol a sector cyhoeddus, a grwpiau cymysg. Mae’r adborth hwn yn tystio i’r ffaith bod yr hyfforddiant hwn, a ddatblygwyd gennym dros flynyddoedd lawer, yn cynnig profiad dysgu positif i gyfranogwyr yn ogystal â chyfarpar ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae’r meysydd a fu o ddefnydd, yn ôl cyfranogwyr, yn cynnwys: deall y berthynas rhwng creadigrwydd a lles; gweithio’n arloesol; gwaith grŵp yn seiliedig ar brofiad; creu amgylcheddau diogel; a dylunio, gweithredu a gwerthuso rhaglenni creadigol.

PCC Silent Animation

‘Adeiladu Pontydd, Yma i Wrando’

Roeddem yn rhan o’r digwyddiad partneriaeth hwn gyda Barnardo’s Cymru a noddwyd gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd, Vaughan Gething, AC. Cynhaliwyd y digwyddiad ar y 3ydd o Chwefror 2015 yn Adeilad Pen Pier Caerdydd, ac roedd yn cynnwys cerddoriaeth, dawns a drama gan bobl ifanc a oedd yn rhannu eu profiadau o dyfu i fyny, cael perthynas, a pheryglon ecsbloetiaeth rywiol. Mae hyn yn rhan o raglen o waith gyda Gwasanaeth Seraf Barnardo’s Cymrumewn cysylltiad â Chynllun Creadigol Cyngor CaerdyddCyngor Celfyddydau CymruLlywodraeth CymruHeddlu De Cymru, a Bawso.

Fel rhan o’n project ‘Adeiladu Pontydd’ a gyllidir gan Gyngor Caerdydd, ein bwriad wedyn oedd mynd â’r ddrama ‘What’s Happening Frankie?’ i ysgolion ledled y gymuned i gynyddu ymwybyddiaeth o ecsbloetiaeth rywiol, gwrando ar bobl ifanc, a gwella’r ddialog rhyngddynt a phobl sy’n gweithio mewn addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, a chyfiawnder troseddol.

'Adeiladu Pontydd, Yma i Wrando'

'Lle i Aros' – Monolog Ecsbloetiaeth Rywiol Dyn Ifanc

Ym mis Tachwedd 2014, buom yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Seraf Barnardo’s Cymru i hwyluso’r digwyddiad ’Clywch ein Llais’ a oedd yn tanlinellu peryglon ecsboetiaeth rywiol i bobl ifanc ac yn cynnig cyfle i’r bobl ifanc y buom yn gweithio gyda nhw i arddangos gwaith celf a dangos ffilmiau dogfen byrion am eu profiadau. Yn ystod y digwyddiad hwn, actiodd actor ifanc o’r enw Brandon Ashford o Gelfyddydau Cymuned Cwm a Bro fonolog yn  adrodd profiad dyn ifanc o ecsbloetiaeth rywiol. Roedd yn dilyn hanes bywyd go iawn dyn ifanc a gafodd ei ecsbleotio’n rhywiol gan fam un o’i ffrindiau, gan herio’r syniad mai dynion yw’r troseddwyr bob amser, ac mai dim ond merched a menywod ifanc sy’n dioddef ecsboloetiaeth rywiol.

'Lle i Aros' – Monolog Ecsbloetiaeth Rywiol Dyn Ifanc

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: