Neges y Cyfarwyddydd

“… pan wneir y peth yn iawn, crëir gwaith sy’n ymbweru ac yn cysylltu, gwaith sy’n unigryw, yn ddilys ac yn clodfori bywyd, sydd, ar ei orau, yn wirioneddol drawsnewidiol …” (Nick Capaldi, Prif Weithredydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Mawrth 2015, Rhagair i’r gyfrol ‘Creadigrwydd Person-Ganolog’, Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro)

Un o amcanion allweddol ac un o llwyddiannau profedig ein gwaith yw bwriad canolog ein gweithdai creadigol i ysbrydoli ac ysgogi ein cyfranogwyr. Mae hyn o bwys aruthrol, gan fod llawer o’r bobl sy’n dod i’n projectau neu i’n sesiynau hyfforddi yn dioddef o ddiffyg hunan-barch a diffyg hyder ac felly, gall cael eu hysgogi trwy’r broses greadigol fod yn gyfrwng i’w hysbrydoli a newid eu bywydau.

Gall y teimlad newydd yma o’r posibilrwydd o fagu hunaniaeth a hunan-ddelwedd bositif helpu cyfranogwyr i symud tuag at ddewisiadau bywyd mwy rhagweithiol, a gwell ansawdd bywyd, a all gynnwys llai o bryder, ailgysylltu ag addysg, addysg bellach, cyflogaeth, datblygu rhwydweithiau cymdeithasol ehangach, derbyn her newydd, parhau i fod yn greadigol, a datblygu ffyrdd mwy creadigol a llai cyfyngedig o feddwl.

Mae Cwm a Bro yn parhau i arwain y ffordd o ran cyflawni a datblygu arfer celfyddydau cymunedol. Mae’r sefydliad yn cynnig ystod ac amrywiaeth o brojectau a rhaglenni celfyddydau creadigol, yn aml yn gweithio â’r unigolion a’r grwpiau mwyaf heriol ac sy’n wynebu’r heriau mwyaf mewn cymdeithas.” (Cyngor Celfyddydau Cymru, 2014)

Mae’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw yn parhau i wneud i mi deimlo’n ostyngedig, yn wylaidd ac o dan deimlad ac yn fy ysgogi a’m hysbrydoli bob blwyddyn. Mae’r gwaith yn hudolus; cawn y fraint o rannu’n greadigol fywydau a straeon, breuddwydion, anawsterau, gobeithion ac ofnau cymaint o bobl anhygoel: pobl sy’n goresgyn rhwystrau personol, yn brwydro â phroblemau iechyd a diffyg hunan-werth, niwed a risg, ag iselder, unigrwydd, trawma a phryder. Rydym yn ffodus iawn i allu rhannu profiad creadigol sy’n hwyl ac sy’n newid bywydau â’i effeithiau trawsnewidiol dwys.

Felly diolch i’r holl bobl y buom yn ffodus i rannu’r daith greadigol hon gyda nhw yn y flwyddyn ddiwethaf. Diolch hefyd i’n holl gyllidwyr, ffrindiau a phartneriaid sy’n credu yn ein gwaith, yn ei gefnogi a’i hwyluso, ac sy’n gweithio gyda ni ac yn ein herio i fynd ymhellach. Ac wrth gwrs, diolch i’n tîm staff anhygoel ac ymroddedig, ein Bwrdd, a’r gwirfoddolwyr a’r rhai dan hyfforddiant sy’n hwyluso’r gwaith ac yn dal i wthio’r posibiliadau, ac ansawdd y broses a’r cynnyrch, yn uwch ac yn uwch.

Alex Bowen, Cyfarwyddydd, Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro, 2015

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: